Kişisel Verilerin Korunması

HesapAlSat.com, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Kişisel Verileriniz ilgili kanunlar gereği yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olarak ve sizlerle iletişim sağlanarak verilebilmesi, HesapAlSat.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, bu ürün ve hizmetleri en üst standartlarda memnuniyetinizi gözeterek yerine getirmek, HesapAlSat.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak amacıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarla işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, gerektiğinde güncellenmekte ve aktarılabilmektedir. HesapAlSat.com, kişisel verilerinizi, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için makul teknik önlemleri almaktadır.

Bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, ilgili kanunlar çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; HesapAlSat.com ile hukuken yetkili olan adli ve idari makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, banka, sigorta/emeklilik şirketleri ve bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerle, verilerin “bulut ortamı”nda saklanması ve benzeri hizmetler aldığımız kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya şahsınız veya kimliğiniz ile eşleştirilemeyecek şekilde anonim hale getirilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Bu husustaki talepleriniz şirket adresimize kimliğiniz ile şahsen başvuru veya noter tasdikli yazılı başvurunuz halinde Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yerine getirilecektir. Bilgilerinize sunarız.